สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว Songkwae District Office Of Public Health

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งสถานบริการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

        ที่ตั้ง 96 หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวงปี 2512 ได้รับบริจาคที่ดิน และก่อสร้างอาคาร เพื่อเปิดเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จากนายชาญ ณราช ปี 2519 สำนักงานผดุงครรภ์ ตำบลนาไร่หลวงได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยตำบลนาไร่หลวง ปี 2535 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และได้ใช้พื้นที่ในอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอสองแคว เปิดเป็นสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสองแคว ปี 2539 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสองแคว จากที่ว่าการกิ่งอำเภอสองแคว มาที่สถานีอนามัยตำบลนาไร่หลวง เพราะสถานีอนามัยได้ยกเลิกการให้บริการ เนื่องจากก่อสร้างและเปิดให้บริการโรงพยาบาลสองแคว ในเขตพื้นที่ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 กิ่งอำเภอสองแคว ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสองแคว ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสองแควและยกฐานะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอสองแคว

  1. นายสวัสดิ์ สิงห์ธนะ                             1 เมษายน 2535       –  31 มีนาคม 2539
  2. นายสมชาย ศิริมาตย์                           1 เมษายน 2539       –   2 กุมภาพันธ์ 2540
  3. นายศุภชัย ใหม่นิถะ                            3 กุมภาพันธ์ 2540    –   7 พฤษภาคม 2545
  4. นายอุดมพานิช                                 8 พฤษภาคม 2545    -   1 มีนาคม 2547
  5. นายบุญรวม ยอดศรี                           2 มีนาคม 2547         –   13 สิงหาคม 2549
  6. นายณัชชภัทร พานิช                          14 สิงหาคม 2549     –    30 พฤษภาคม 2553
  7. นายชูชีพ ปัญญานะ                           31 พฤษภาคม 2553   –   17 ตุลาคม 2555
  8. นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์              12 พฤศจิกายน 2555  –   17 พฤศจิกายน 2557
  9. นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ                        18 พฤศจิกายน 2557  –   8  กันยายน 2563
  10. นางกฤษดา พรหมวรรณ์                      26 มกราคม 2564   -  ปัจจุบัน