เอกสาร


 • ภาพนิ่ง1.JPG
  EB1
  อ่านเพิ่มเติมข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม ข้อ 2 ราย...

 • ภาพนิ่ง2.JPG
  EB2
  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อที่1บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่านเพิ่มเติม ข้อที่2คำสั่ง/ข้อสั่งกา...

 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 1.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 2.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผล อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร...

 • ภาพนิ่ง4.JPG
  EB4
  1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ...