เอกสาร


 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์อ่านเพิ่ม...

 • images (7).jpg
  EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารอ่านเพิ่มเติม 2.1 หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์...

 • images (7).jpg
  EB13 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการอ่านเพิ่มเติม 3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 4. บั...

 • images (7).jpg
  EB19 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม อ่านเพิ่มเติม 2. สรุปผลการประชุม อ่านเพิ่มเติม รูปประกอบการประชุม อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม 3. รายงา...