เอกสาร


 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู...

 • images (7).jpg
  EB5 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/แผนงานอ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรมอ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเต...

 • images (7).jpg
  EB111. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเ...

 • images (7).jpg
  EB181.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม หนังสือเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุม อ่านเพิ่มเต...