เอกสาร


 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม EB21. บันทึกข้อความลงนาม/สั่งการอ่า...

 • images (7).jpg
  EB5 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/แผนงานอ่านเพิ่มเติม 3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรมอ่านเพิ่มเติม 4. ภาพถ่ายประกอบอ่านเพิ่มเติม 5. หนังสือรายงานผู้บ...

 • images (7).jpg
  EB111. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ...

 • images (7).jpg
  EB181.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 4. บันทึกรับทราบการรายงาน อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพ...