เอกสาร


 • ITA2565.png
  MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ ปละวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม ...

 • ITA2565.png
  MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.นโยบายการบริหาร 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 1.2 นโยบายการบริหารทรั...

 • ITA2565.png
  MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการอ่านเพิ่มเติม 3. หลั...

 • ITA2565.png
  MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ...