เอกสาร


 • ita.png
  ชมรมจริยธรรม สสอ.สองแคว 1.1 คำสั่งชมรมจริยธรรม 2566 อ่านเพิ่มเติม 1.2 แบบฟอร์มที่1 แผนปฏิบัติการชมรมฯอ่านเพิ่มเติม 1.3แบบฟอร์มที่ 2 รายงานตามแผนปฏ...

 • ita.png
  MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.นโยบายการบริหาร 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 1.2 นโยบายการบริหารทรั...

 • ita.png
  MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการอ่านเพิ่มเติม 3. หลัก...

 • ita.png
  MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG ไตรมาสที่ 2 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารท...