เอกสาร


 • ita.png
  ชมรมจริยธรรม สสอ.สองแคว 1.1 คำสั่งชมรมจริยธรรม 2566 อ่านเพิ่มเติม 1.2 แบบฟอร์มที่1 แผนปฏิบัติการชมรมฯอ่านเพิ่มเติม 1.3แบบฟอร์มที่ 2 รายงานตามแผนปฏ...

 • ita.png
  MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.นโยบายการบริหาร 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 1.2 นโยบายการบริหารทรั...

 • ita.png
  MOIT13 หน่วยงานมีกการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 ตามเกณฑ์จริยะณรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ...

 • ita.png
  MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. บ...