EB1

อ่านเพิ่มเติมข้อ1   บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม

ข้อ 2   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม

        2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

        2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

       2.3 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

      2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

      2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562

ข้อ 3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม

EB10 บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม แผนปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

EB11 บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม การประเมินผลตามแผน อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

EB12 บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม ผลการกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม  การกำกับติดตาม รอบที่ 1 อ่านเพิ่มเติม การติดตามกำกับ รอบที่ 2 อ่านเพิ่มเติม การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

 EB13  บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม    แนวทาง อ่านเพิ่มเติม หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

 EB14  บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม ประกาศรายงาน  อ่านเพิ่มเติม   ภาพถ่าย  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  

การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

 B15 บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม ประกาศเจตจำนง   อ่านเพิ่มเติม  ภาพถ่าย อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

  B16  บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม คำสั่ง อ่านเพิ่มเติม กรอบแนวทาง  อ่านเพิ่มเติม   คู่มือฯ  อ่านเพิ่มเติม  ระบบการตอบสนอง อ่านเพิ่มเติม  รายงานผลร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม การเผยแพร่ฯ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

  B17  บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม   หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม

 


 • ภาพนิ่ง2.JPG
  EB2
  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อที่1บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่านเพิ่มเติม ข้อที่2คำสั่ง/ข้อสั่งกา...

 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  eb3 3 1.หลักฐานแสดงจ้าง egp วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปอ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอ่านเพิ่มเติม การขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประ กาศข...

 • ภาพนิ่ง4.JPG
  EB4
  1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ...