EB1- EB4

EB1  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม  2. รายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

EB2  1.  บันทึกข้อความลงนาม/สั่งการ อ่านเพิ่มเติม   2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ   - รายงานการขออนุมัติ อ่านเพิ่มเติม  นำส่งประกาศ อ่านเพิ่มเติม - ประกาศ สสอ. อ่านเพิ่มเติม บันทึกมาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน อ่านเพิ่มเติม  หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม   3. กรอบแนวทางการดำเนินการฯ  อ่านเพิ่มเติม

                3.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ (งบดำเนินการ)  อ่านเพิ่มเติม  หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ (งบลงทุน)  อ่านเพิ่มเติม   - คำสั่งมอบหมายการปิด/ปลดประกาศ อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

               3.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  - รายงานผลการดำเนินตามแผนฯ  อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

               3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ  -หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ อ่านเพิ่มเติม  - หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม  การปฏิบัติตามประกาศ อ่านเพิ่มเติม   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม  -หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯ  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

EB3  1.  บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  อ่านเพิ่มเติม

EB4  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)  อ่านเพิ่มเติม  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม

 


  • images (7).jpg
    EB5 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/แผนงานอ่านเพิ่มเติม 3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรมอ่านเพิ่มเติม 4. ภาพถ่ายประกอบอ่านเพิ่มเติม 5. หนังสือรายงานผู้บ...

  • images (7).jpg
    EB111. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ...

  • images (7).jpg
    EB181.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 4. บันทึกรับทราบการรายงาน อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพ...