EB1- EB4

EB1  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม  2. รายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ อ่านเพิ่มเติม  3.3 Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB2  1.1-1.2  บันทึกข้อความลงนาม/สั่งการ อ่านเพิ่มเติม   2.1 คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ  อ่านเพิ่มเติม  - รายงานการขออนุมัติ อ่านเพิ่มเติม  นำส่งประกาศ อ่านเพิ่มเติม - ประกาศ สสอ. อ่านเพิ่มเติม บันทึกมาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน อ่านเพิ่มเติม  หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม   3. กรอบแนวทางการดำเนินการฯ  อ่านเพิ่มเติม  3.2.3.เพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม

                3.1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ (งบดำเนินงาน)  อ่านเพิ่มเติม  หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ (งบลงทุน)  อ่านเพิ่มเติม   - คำสั่งมอบหมายการปิด/ปลดประกาศ อ่านเพิ่มเติม  หนังสือจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม  ภาพถ่ายที่ปิดประกาศ อ่านเพิ่มเติม  แบบเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม

               3.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  อ่านเพิ่มเติม  - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  - รายงานผลการดำเนินตามแผนฯ  อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม

               3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ  -หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ อ่านเพิ่มเติม  แจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม  ประกาศกระทรวง อ่านเพิ่มเติม หส.เวียน อ่านเพิ่มเติม  - หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม หนังสือจาก สสอ อ่านเพิ่มเติม การปฏิบัติตามประกาศ อ่านเพิ่มเติม   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม  -หลักฐานชุดสำคัญการเบิกจ่ายฯ เกิน 100,000  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม ไม่เกิน 100,000 อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 1  อ่านเพิ่มเติม  หลักฐานเบิกจ่ายชุดใบสำคัญเบิกจ่าย2 อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

EB3  1. e-GP อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม  1.3 จัดซื้อไม่เกิน 5,000 อ่านเพิ่มเติม  เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2,200 บาท อ่านเพิ่มเติม 1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศ อ่านเพิ่มเติม- แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

EB4  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

 


  • images (7).jpg
    EB5 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/แผนงานอ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรมอ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเต...

  • images (7).jpg
    EB111. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเ...

  • images (7).jpg
    EB181.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม หนังสือเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุม อ่านเพิ่มเต...