EB1- EB5

EB1    1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง    อ่านเพิ่มเติม   ลงนาม เพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

              2. คำสั่ง  มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ   อ่านเพิ่มเติม 

              3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม

              4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน +   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม 

EB2  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

             1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม          1.2  นโยบายของผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม 

             1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 1.4  หน้าที่และหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

             1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม  1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์  อ่านเพิ่มเติม 

             1.7 ข้อมูลการติดต่อ   อ่านเพิ่มเติม                         1.8  ช่องฟังการฟังความคิดเห็น  อ่านเพิ่มเติม 

             1.9 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  อ่านเพิ่มเติม            1.10  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  อ่านเพิ่มเติม 

             1.11  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  อ่านเพิ่มเติม 1.12 ประมวลขจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  อ่านเพิ่มเติม  

             1.13 ข้อบังคับ สนง.กระทรวงสาธารณสุข   อ่านเพิ่มเติม   1.14  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  อ่านเพิ่มเติม 

             1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  อ่านเพิ่มเติม        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

             2.  นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม    

             3.  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม     

             4.  แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม   

             5.  หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานรือการให้บริการ   อ่านเพิ่มเติม    

               6.  หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  อ่านเพิ่มเติม    

              7.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานรือการให้บริการ   อ่านเพิ่มเติม    

              8.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   อ่านเพิ่มเติม    

             9.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกอบด้วย

                 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  อ่านเพิ่มเติม 

                 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  อ่านเพิ่มเติม   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

                 9.3 ผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  อ่านเพิ่มเติม     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

                 9.4 ประกาศ สนง.กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ. 2560  อ่านเพิ่มเติม   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

                 9.5 แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)  อ่านเพิ่มเติม 

                      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม   

             10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม 

                      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม   

            11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)  อ่านเพิ่มเติม 

                      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม       

 EB3  1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  

               2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  +   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  

 EB4  1. เผยแพร่แผน 

                 1.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม

                 1.2  หนังสือจัดสรรงบประมาณ   อ่านเพิ่มเติม

                 1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  อ่านเพิ่มเติม 

                 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือ ปลดประกาศ  อ่านเพิ่มเติม

                 2. รายงานผลของแผน 

                  2.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม

                  2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   อ่านเพิ่มเติม

                 3. ป้องกันส่วนได้ส่วนเสีย

                  3.1  หนังสือเเจ้งเวียนหลักฐาน   อ่านเพิ่มเติม

                  3.2  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม

                  3.3  แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564  อ่านเพิ่มเติม   

 EB5    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ   อ่านเพิ่มเติม 

 

               2. แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)  ต.ค 2563  อ่านเพิ่มเติม  พ.ย. 2563 อ่านเพิ่มเติม  ธ.ค. 2563 อ่านเพิ่มเติม

 

               3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม   Print screen   อ่านเพิ่มเติม

 

 


  • images (7).jpg
    EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารอ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯอ่านเพ...

  • images (7).jpg
    EB11 EB12 EB13 EB14 EB15 EB16 EB17

  • images (7).jpg
    EB18 EB19 EB20 EB21 EB22 EB23 EB24