MOIT1- MOIT5

ชมรมจริยธรรม สสอ.สองแคว 

           1.1 คำสั่งชมรมจริยธรรม 2566    อ่านเพิ่มเติม                                                     1.2   แบบฟอร์มที่1 แผนปฏิบัติการชมรมฯ  อ่านเพิ่มเติม 

           1.3 แบบฟอร์มที่ 2  รายงานตามแผนปฏิบัติการชมรมฯ  อ่านเพิ่มเติม  รอบ 6เดือน  อ่านเพิ่มเติม รอบ 12 เดือน  อ่านเพิ่มเติม

MOIT1    หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

         1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง    อ่านเพิ่มเติม                                                     1.2   คำสั่ง  มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการฯ   อ่านเพิ่มเติม 

         1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม       1.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม 

   2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

        2.1 มีบันข้อความลงนาม  +  2.2  รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   อ่านเพิ่มเติม 

       2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม 

MOIT2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

     1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  ประกอบด้วย

           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล     อ่านเพิ่มเติม                    1.2  นโยบายของผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม 

             1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม                                      1.4  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งฯ   อ่านเพิ่มเติม 

             1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม          - ประกาศกระทรวงการคลัง  อ่านเพิ่มเติม   - ข้อบังคับ สนง.กระทรวงสาธารณสุข   อ่านเพิ่มเติม   

                                                                                                                - พรก. เกี่ยวกับสวัสดิการเงินศึกษาบุตร อ่านเพิ่มเติม  -ระเบียบกระทรวงการคลัง  อ่านเพิ่มเติม

                                                                                                                - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  อ่านเพิ่มเติม  -ระเบียบสำนักรัฐมนตรีฯ อ่านเพิ่มเติม

             1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2566  อ่านเพิ่มเติม 

             1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม                     

             1.8  ช่องฟังการฟังความคิดเห็น  อ่านเพิ่มเติม                          -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  อ่านเพิ่มเติม                                               -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม           

               3.  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562   อ่านเพิ่มเติม      -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               4.  ประมวลขจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2564    อ่านเพิ่มเติม       -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               5.  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    อ่านเพิ่มเติม    -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               6.  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม  อ่านเพิ่มเติม                        -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               7.  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  อ่านเพิ่มเติม                                      -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               8.  นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม                             -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               9.  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม    หนังสือฯ  อ่านเพิ่มเติม ร่างแผนฯ  อ่านเพิ่มเติม              -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               10. รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติารประจำปีของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม  ขออนุมัติแผน  อ่านเพิ่มเติม  -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               11. แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม    งบ PPA  อ่านเพิ่มเติม         -   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               12.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  อ่านเพิ่มเติม   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               13.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   อ่านเพิ่มเติม     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               14.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน     อ่านเพิ่มเติม            - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               15.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2558)  อ่านเพิ่มเติม    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

               16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานรือการให้บริการ  อ่านเพิ่มเติม    - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม      ไตรมาส  2  อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส 4 อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

               17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ    อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 2  อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส4 อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

               18.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกอบด้วย

                      18.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   อ่านเพิ่มเติม     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                      18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566    อ่านเพิ่มเติม                      -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

                      18.3  ผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี   อ่านเพิ่มเติ่ม  ไตรมาส 3 อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  งบดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส 4 อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                      18.4 ประกาศ สนง.กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน ฯ พ.ศ. 2560  อ่านเพิ่มเติม   - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

                      18.5 แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร.1)    -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม

                                       - แบบ สขร.1 เดือน  ต.ค. 2565  อ่านเพิ่มเติม                              - แบบ สขร.1 เดือน  พ.ย. 2565  อ่านเพิ่มเติม 

                                       - แบบ สขร.1 เดือน  ธ.ค. 2565  อ่านเพิ่มเติม                              - แบบ สขร.1 เดือน  ม.ค. 2566  อ่านเพิ่มเติม

                                      - แบบ สขร.1 เดือน  ก.พ. 2566  อ่านเพิ่มเติม                              - แบบ สขร.1 เดือน  มี.ค. 2566  อ่านเพิ่มเติม    

                                     - แบบ สขร.1 เดือน เม.ย. 2566    อ่านเพิ่มเติม    เงินบำรุง อ่านเพิ่มเติม    - แบบ สขร.1 เดือน  พ.ค. 2566  อ่านเพิ่มเติม

                                     -  แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย. 2566  อ่านเพิ่มเติม                              - แบบ สขร.1 เดือน ก.ค. 2566   อ่านเพิ่มเติม

                                    - แบบ สขร.1 เดือน ส.ค. 2566  อ่านเพิ่มเติม                                  - แบบ สขร.1 เดือน ก.ย. 2566   อ่านเพิ่มเติม-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส 3  อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส4 อ่านเพิ่มเติม

MOIT3    หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 

                      3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม

                      3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   อ่านเพิ่มเติม

                      3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT4    หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

             1. ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

                      1.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ    อ่านเพิ่มเติม    เพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  งบลงทุน  ไตรมาส 2 อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส 3  อ่านเพิ่มเติม

                      1.2  หนังสือจัดสรรงบประมาณ  อ่านเพิ่มเติม

                      1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566  อ่านเพิ่มเติม 

                      1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือ ปลดประกาศ  อ่านเพิ่มเติม

                      1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                 2. รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

                      2.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  รายงาน 2 อ่านเพิ่มเติม รายงานไตรมาส2 อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส3 อ่านเพิ่มเติม  ดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม เงินบำรุง ไตรมาสส3 อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส 4 อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

                      2.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566  อ่านเพิ่มเติม

                               - งบลงทุน  อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส3 อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส 4  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม  - งบดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส2 อ่านเพิ่มเติม  ไตรมา3 อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส 4 อ่านเพิ่มเติม  งบลงทุนไตรมาส 2 อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส 3 อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส 4  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                      2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4 อ่านเพิ่มเเติม

                 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                      3.1  บันทึกข้อความเเจ้งเวียนประกาศ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ    อ่านเพิ่มเติม

                     3.2  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                     3.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  

MOIT5   หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                     5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  ไตรมาส1  อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส2  อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส3  อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                     5.2 แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (แบบ สขร.1) 

                                  - สขร.1   เดือน  ต.ค. 2565    อ่านเพิ่มเติม                                        - สขร.1   เดือน  พ.ย. 2565    อ่านเพิ่มเติม 

                                 - สขร.1   เดือน   ธ.ค. 2565    อ่านเพิ่มเติม                                        - สขร.1   เดือน   ม.ค. 2566    อ่านเพิ่มเติม 

                                 - สขร.1   เดือน   ก.พ. 2566    อ่านเพิ่มเติม                                        - สขร.1   เดือน   มี.ค. 2566    อ่านเพิ่มเติม

                               - สขร.1   เดือน   เม.ย. 2566    อ่านเพิ่มเติม                                 - สขร.1   เดือน   พ.ค. 2566    อ่านเพิ่มเติม  เงินบำรุง  อ่านเพิ่มเติม

                              - สขร.1   เดือน   มิ.ย. 2566    อ่านเพิ่มเติม                                   - สขร.1 เดือน ก.ค. 2566 อ่านเพิ่มเติม

                             - สขร.1 เดือน ส.ค. 2566  อ่านเพิ่มเติม                                         - สขร.1 เดือน ก.ย. 2566 อ่านเพิ่มเติม

                     5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 1   อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส2  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส3  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

 

 


  • ita.png
    MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.นโยบายการบริหาร 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 1.2 นโยบายการบริหารทรั...

  • ita.png
    MOIT13 หน่วยงานมีกการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 ตามเกณฑ์จริยะณรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ...

  • ita.png
    MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. บ...