EB2

 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

 ข้อที่1  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม      ข้อที่2  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ  อ่านเพิ่มเติม       ข้อที่3  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม    ข้อที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม  

   กรณีมีงบดำเนินการ  ข้อที่15 บันทึกข้อความ ลงนามสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำ แผนงบดำเนินงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม     ข้อที่16 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานอ่านเพิ่มเติม       ข้อที่17 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม     ข้อที่18 คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ อ่านเพิ่มเติม    ข้อที่ 20   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562งบดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม     กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ข้อที่ 23 บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารชี้แจงเหตุผลเพื่อรับทราบอ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   ข้อที่ 24 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่ 25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่ 26 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันผู้มีส่วนได้เสียฯ  ข้อที่29 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม   ข้อที่30 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่31  หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม ข้อที่32 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม   

 EB 18  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม   แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม 

EB 19  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม   หลักฐานกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม    แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม 


 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 3.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 4.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผลอ่านเพิ่มเติม 5.Print Screen จาก Web site หรือสื่อ...

 • EB3
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ภาพนิ่ง1.JPG
  EB1
  อ่านเพิ่มเติมข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม ข้อ 2 ราย...

 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 1.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 2.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผล อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร...

 • ภาพนิ่ง4.JPG
  EB4
  1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ...