EB2

 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  

 ข้อที่1  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม      ข้อที่2  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ  อ่านเพิ่มเติม       ข้อที่3  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม    ข้อที่4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม  

   กรณีมีงบดำเนินการ  ข้อที่15 บันทึกข้อความ ลงนามสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำ แผนงบดำเนินงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม     ข้อที่16 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานอ่านเพิ่มเติม       ข้อที่17 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม     ข้อที่18 คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ อ่านเพิ่มเติม    ข้อที่ 20   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562งบดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม     กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ข้อที่ 23 บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารชี้แจงเหตุผลเพื่อรับทราบอ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   ข้อที่ 24 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่ 25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่ 26 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันผู้มีส่วนได้เสียฯ  ข้อที่29 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม   ข้อที่30 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  ข้อที่31  หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม ข้อที่32 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม   

 EB 18  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม โครงการ อ่านเพิ่มเติม ภาพถ่ายประกอบ อ่านเพิ่มเติม ขอเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติม บันทึกข้อความทราบ อ่านเพิ่มเติม  รายงานประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานสรุป อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม 

EB 19  หลักฐาน อ่านเพิ่มเติม   แผน อ่านเพิ่มเติม  ขอจัดกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม   รายงานการประชุม อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม 


 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 3.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 4.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผลอ่านเพิ่มเติม 5.Print Screen จาก Web site หรือสื่อ...

 • EB3
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ภาพนิ่ง1.JPG
  EB1
  อ่านเพิ่มเติมข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม ข้อ 2 ราย...

 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  eb3 3 1.หลักฐานแสดงจ้าง egp วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปอ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอ่านเพิ่มเติม การขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประ กาศข...

 • ภาพนิ่ง4.JPG
  EB4
  1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม 2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ...