EB5- EB10

EB5   1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม  2. โครงการ/แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม  3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม 4. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  5. หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 

EB6   1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม  2. โครงการ/แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม  3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม 4. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  5. หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 

EB7  1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม  2. โครงการ/แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม  3. รายงานการประชุม/โครงการ/กิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม 4. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  5. หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 

EB8  1. บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/ข้อสั่งการ อ่านเพิ่มเติม  2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ/มาตรหาร กลไลฯ  อ่านเพิ่มเติม  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ อ่านเพิ่มเติม 4. รายงานผลการรติดตามการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม

 EB9  1. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน อ่านเพิมเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 3.การร้องเรียนร้องทุกข์ อ่านเพิมเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม  4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 5. ประกาศสำนักปลัดกระทรวงฯ อ่านเพิ่มเติม 6. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(แบบ สขร.) อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 7. มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม

EB10  1. บันทึกข้อความขออนุมัติ  อ่านเพิ่มเติม  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม 


 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 3.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 4.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผลอ่านเพิ่มเติม 5.Print Screen จาก Web site หรือสื่อ...

 • EB3
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ อ่านเพิ่มเติม EB21. บันทึกข้อความลงนาม/สั่งการอ่า...

 • images (7).jpg
  EB111. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ...

 • images (7).jpg
  EB181.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 2. โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 4. บันทึกรับทราบการรายงาน อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพ...