EB6- EB12

EB6   1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  อ่านเพิ่มเติม 

          2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม  2.1 หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม  

EB7   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม

          2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน   อ่านเพิ่มเติม  

          3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผล อ่านเพิ่มเติม

          4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วถึงองค์กร ปีงบประมาณ 2564 อ่านเพิ่มเติม

          5. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม 

          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม  

EB8    1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม 

         2.  ประกาศรายงนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  อ่านเพิ่มเติม     ประกาศผลการปฏิบัติงานปี 2563 อ่านเพิ่มเติม           

         3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen อ่านเพิ่มเติม

EB9  1. หลักฐานการอบรม  ขออนุมัติดำเนินการ  อ่านเพิ่มเติม  โครงการ/แผนงาน อ่านเพิ่มเติม ขออนุมัติจัด อ่านเพิ่มเติม หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม

         2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม  รายงานการประชุม  อ่านเพิ่มเติม 

         3. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม

         4. รายงานการอบรม  อ่านเพิ่มเติม

         5. ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม

         6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม

EB10  1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม

          2. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  อ่านเพิ่มเติม

          3.  บันทึกข้อความและรายงานผล  อ่านเพิ่มเติม    12  เดือน  อ่านเพิ่มเติม  รายงาน อ่านเพิ่มเติม 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

          4. หลักฐานการแสดงช่องทางรับร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  คำสั่งแต่งตั้งการร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  ภาพติดหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  ระบบการตอบสนอง  อ่านเพิ่มเติม

          5. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 

EB11  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

            2. รายงานสรุปผลการดำเนินการ  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

           3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม

           4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน รานงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม   

           5. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

EB12  1. หลักฐานจัดกิจกรรม  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม  หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม

           2. รานงานประชุมโครงการ อ่านเพิ่มเติม  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  อ่านเพิ่มเติม

           3.  รายงานการประชุม  อ่านเพิ่มเติม

           4. รายงานการติดตามฯ  อ่านเพิ่มเติม

           5. ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม

           6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม

           7. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม 

 

 


 • ภาพนิ่ง3.JPG
  EB3
  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 3.แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม 4.บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผลอ่านเพิ่มเติม 5.Print Screen จาก Web site หรือสื่อ...

 • EB3
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์อ่านเพิ่ม...

 • images (7).jpg
  EB13 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการอ่านเพิ่มเติม 3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 4. บั...

 • images (7).jpg
  EB19 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม อ่านเพิ่มเติม 2. สรุปผลการประชุม อ่านเพิ่มเติม รูปประกอบการประชุม อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม 3. รายงา...