MOIT6- MOIT12

MOIT6    ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1. นโยบายการบริหาร

              1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  อ่านเพิ่มเติม 

              1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม  2.1 หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม

              1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม  

          2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

              2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  อ่านเพิ่มเติม 

                 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2566  อ่านเพิ่มเติม   2.1 หนังสือเวียน  อ่านเพิ่มเติม

                 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

MOIT7   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

            1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  แก้ไข ไตรมาส 2 อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส 3  อ่านเพิ่มเติม

          2.  ประกาศผลการปฏิบัติงาน   อ่านเพิ่มเติม     ศาลากลาง  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส3 อ่านเพิ่มเติม

          3. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

          4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วถึงองค์กร ปีงบประมาณ 2566  อ่านเพิ่มเติม  รูปประชุม  อ่านเพิ่มเติม

          5. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

          6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม    ไตรมาส3 อ่านเพิ่มเติม

MOIT8    หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (7)MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

         1. บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม 

           2.  โครงการ   อ่านเพิ่มเติม             

          3.  รายชื่อเข้าประชุม  อ่านเพิ่มเติม

          4. รายงานทราบ   อ่านเพิ่มเติม    แก้ไขไตรมาส2  อ่านเพิ่มเติม

            5 . ผลการอบรม  อ่านเพิ่มเติม

         6.  ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม           

        7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม

MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

          1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม      คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  อ่านเพิ่มเติม

           2. หลักฐานการแสดงช่องทางรับร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม   แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  คำสั่งแต่งตั้งการร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  ภาพติดหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  ระบบการตอบสนอง  อ่านเพิ่มเติม

           3. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT10   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน    

          1.  บันทึกข้อความและรายงานผล 6 เดือน แจ้ง อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม    6 เดือน  อ่านเพิ่มเติม  รายงาน อ่านเพิ่มเติม 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

          3. หลักฐานการแสดงช่องทางรับร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม   แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  คำสั่งแต่งตั้งการร้องเรียน  อ่านเพิ่มเติม  ภาพติดหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  ระบบการตอบสนอง  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม แบบรายงาน 12 เดือน  อ่านเพิ่มเติม

          4. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

MOIT11  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

         1. หลักฐานจัดกิจกรรม 

                     1.1  บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม 

                     1.2 โครงการ/กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม    หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม

            2. รานงานประชุมโครงการ อ่านเพิ่มเติม  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  อ่านเพิ่มเติม

            3.  รายงานการประชุม  อ่านเพิ่มเติม  พชอ.  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

            4. รายงานการสรุป  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

            5. ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม

            6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม

            7. แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  

 MOIT12    หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 

            1.   บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม  https://www.ssosongkwae.com/attachments/view/?attach_id=348089 อ่านเพิ่มเติม ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม

            2. คำสั่ง / ประกาศ  อ่านเพิ่มเติม   คู่มือรับสินบน  อ่านเพิ่มเติม  รายงานสรุปไตรมาส4 อ่านเพิ่มเติม

            3. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  

            4.  แบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม


  • ita.png
    ชมรมจริยธรรม สสอ.สองแคว 1.1 คำสั่งชมรมจริยธรรม 2566 อ่านเพิ่มเติม 1.2 แบบฟอร์มที่1 แผนปฏิบัติการชมรมฯอ่านเพิ่มเติม 1.3แบบฟอร์มที่ 2 รายงานตามแผนปฏ...

  • ita.png
    MOIT13 หน่วยงานมีกการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 ตามเกณฑ์จริยะณรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ...

  • ita.png
    MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. บ...