EB3

กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท 

3. แผนประจำปี  อ่านเพิ่มเติม

4. บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผล   อ่านเพิ่มเติม

5. Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ  อ่านเพิ่มเติม

6. ภาพถ่ายการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม