EB11- EB17

EB11   1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  อ่านเพิ่มเติม   2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2562  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม   Print Screen อ่านเพิ่มเติม

EB12   1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตามฯ  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม 2. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2563  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพ่มเติม รายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

EB13   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม   2. คำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลก่ีปฏิบัติงาน   อ่านเพิ่มเติม  3. กรอบแนวทางบริหารผบการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม 4 . หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจฯ  อ่านเพิ่มเติม  วาระการประชุม อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มเติม 5. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม

EB14   1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   2. ประกาศรายงานการประเมินผลฯ   อ่านเพิ่มเติม   ผลการประเมิน สสอ.สองแคว อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม 3. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  หนังสือ สสจ.น่าน  อ่านเพิ่มเติม  ประกาศ จ.น่าน อ่านเพิมเติม รายชื่อประชุม  อ่านเพิ่มเติม  ภาพถ่ายประกอบ อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

EB15   1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ  อ่านเพิ่มเติม   2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   อ่านเพิ่มเติม  3. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen อ่านเพิ่มเติม

EB16   1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผุ้บรอหารสูงสุดของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม   2. หลักฐานช่องทางผ่านฯ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  อ่านเพิ่มเติม  3. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  อ่านเพิ่มเติม  คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการร้องเรียนการทุจริตฯ  อ่านเพิ่มเติม 4.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  อ่านเพิ่มเติม  4.1 ภาพติดประกาศ อ่านเพิ่มเติม  5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม 6. ระบบการตอบสนอง  อ่านเพิ่มเติม 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   Print Screen อ่านเพิ่มเติม

EB17   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/สั่งการ  อ่านเพิ่มเติม   2. คำสั่ง/ข้อสั่งการฯ  อ่านเพิ่มเติม  3. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม 4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม 5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม