EB13- EB18

EB13    1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  

                    2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม  

                    3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    4. บันทึกข้อความทราบ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  รายงานการรับสินบน  อ่านเพิ่มเติม 

                    5. แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

EB14    1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  รอบ 12 เดือน  อ่านเพิ่มเติม

                    2.-3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ  อ่านเพิ่มเติม  

                    4. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม 

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB15    1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม    ผังการยืมทรัพย์สินของราชการ อ่านเพิ่มเติม

                    2.  แบบฟอร์มการยืมพัสดุ   อ่านเพิ่มเติม 

                    4. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเวียน รพ.สต.  อ่านเพิ่มเติม

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB16    1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม  

                    2. ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม  

                    3. เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                    4. ภาพถ่ายกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 

                    5. แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB17    1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม  

                     2. แผนปฏิบัติการป้องกันฯ  อ่านเพิ่มเติม    หนังสือส่งแผนปฏิบัติการ  อ่านเพิ่มเติม

                     3. แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม

                     4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB18     1. ผลการกำกับติดตาม การป้องกันปราบปรามทุจริตฯ

                     1.1 รายงานผลกำกับติดตาม อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม   1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม  รายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  รูปการส่งเอกสาร อ่านเพิ่มเติม

                     2. ผลการกำกับติดตาม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 

                         2.1 รายงานผลกำกับติดตาม อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินนนนนนงาน   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผล อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  รายงานผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม