EB3

eb3 3  1.หลักฐานแสดงจ้าง egp วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์

แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประ กาศขึ้นเว็บ  อ่านเพิ่มเติม

EB20 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม  หนังสือเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติม ภาพการประชุม อ่านเพิ่มเติม  สรุปรายงานประชุม   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม รายงานวิเคราะห์  อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเสนอ   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB21 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม  กรอบแนวทาง    อ่านเพิ่มเติม รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม การจัดการ อ่านเพิ่มเติม การรายงานผล อ่านเพิ่มเติม   หนังสือแจ้ง   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB22 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   อ่านเพิ่มเติม  หนังสือเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติมภาพถ่าย อ่านเพิ่มเติม   หนังสือแจ้ง   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB23 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   แผนปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB24 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   ขออนุมัติตามแผน อ่านเพิ่มเติม  รายงานผลกำกับ  อ่านเพิ่มเติม  บันทึกผู้บริหารทราบ อ่านเพิ่มเติม การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB25  บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   คู่มือการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม  กรอบกรตรวจสอบการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม วาระการประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุม อ่านเพิ่มเติม การติดตามกำกับ(รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ)  อ่านเพิ่มเติม ส่งวาระการประชุม อ่านเพิ่มเติม หนังสือเวียน อ่านเพิ่มเติม  รายชื่อผู้เข้าประชุม อ่านเพิ่มเติม  ภาพประชุม  อ่านเพิ่มเติม  การรายงานกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม    การแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติ่ม  คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB26 ขออนุมัติจัดทำคู่มือ อ่านเพิ่มเติม  คู่มือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน    อ่านเพิ่มเติม  คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก อ่านเพิ่มเติม พรบ.อำนวยความสะดวก อ่านเพิ่มเติม คำสั่งมอบหมายการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม  ภาพประกอบ   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม