EB3

กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท

1. แผนประจำปี อ่านเพิ่มเติม

2. บันทึกข้อความนำเรียนผู้บริหารเพื่อรับทราบและชี้แจ้งเหตุผล  อ่านเพิ่มเติม

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์

แบบฟอร์มการขออนุญาตนำประ กาศขึ้นเว็บ  อ่านเพิ่มเติม

EB20 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  สรุปรายงานประชุม   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม รายงานวิเคราะห์  อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเสนอ   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB21 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม  กรอบแนวทาง    อ่านเพิ่มเติมหลักฐานการจัดการฯ อ่านเพิ่มเติม   หนังสือแจ้ง   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB22 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม   อ่านเพิ่มเติม ภาพถ่าย อ่านเพิ่มเติม   หนังสือแจ้ง   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB23 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB24 บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   รายงานผลกำกับ  อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB25  บันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม   คู่มือการปฏิบัติงานฯ อ่านเพิ่มเติม  ภาพประชุม  อ่านเพิ่มเติม  การรายงาน อ่านเพิ่มเติม    การแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม  บันทึกทราบ  อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม 

EB26  คู่มือ   อ่านเพิ่มเติม  ภาพประกอบ   อ่านเพิ่มเติม  การเผยแพร่  อ่านเพิ่มเติม