MOIT13 - MOIT18

MOIT13   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

            1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  

                    2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม  

                    3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    4. บันทึกข้อความทราบ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  รายงานการรับสินบน  อ่านเพิ่มเติม 

                    5. แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

MOIT14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิดจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

              1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  รอบ 12 เดือน  อ่านเพิ่มเติม

                    2.  คำสั่ง หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ   อ่านเพิ่มเติม

                    3.  หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  

                    4.  มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม 

                    5.  ภาพถ่ายกิจกรรม   อ่านเพิ่มเติม

                    6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT15    หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

                    1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม    ผังการยืมทรัพย์สินของราชการ อ่านเพิ่มเติม

                    2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ   อ่านเพิ่มเติม 

                    3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง   อ่านเพิ่มเติม 

                    4. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเวียน รพ.สต.  อ่านเพิ่มเติม

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

               แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ. 2565

            1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                    2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบของหน่วยงานประจำปี   อ่านเพิ่มเติม  

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ. 2565

                    1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                    2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  

                          -  แบบฟอร์มที่ 1   อ่านเพิ่มเติม      

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT17   หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

                  ไตรมาสที่ 2    การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม  

                     2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม

                     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม  

                      2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม

                            - แบบฟอร์มที่ 2   อ่านเพิ่มเติม  

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 MOIT18   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน    

                   1. หนังสือแสดงหลักฐานหารจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   อ่านเพิ่มเติม

                    2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน     อ่านเพิ่มเติม    

                    3. รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปี พ.ศ. 2565   อ่านเพิ่มเติม      

                    4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ   อ่านเพิ่มเติม   

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล   อ่านเพิ่มเติม