MOIT13 - MOIT18

MOIT13   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  

                    2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม  

                    3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    4. บันทึกข้อความทราบ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  รายงานการรับสินบน รอบ 6เดือน  อ่านเพิ่มเติม   รายงานรอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม

                    5. แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

MOIT14  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิดจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

              1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม     อ่านเพิ่มเติม รอบ 12 เดือน  อ่านเพิ่มเติม

                    2.  คำสั่ง หรือ ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  คู่มือการรับสินบน  อ่านเพิ่มเติม

                    3.  หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  

                    4.  มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    5.  ภาพถ่ายกิจกรรม   อ่านเพิ่มเติม

                    6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT15    หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

                    1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม    ผังการยืมทรัพย์สินของราชการ อ่านเพิ่มเติม

                    2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    3.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง   อ่านเพิ่มเติม 

                    4. หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเวียน รพ.สต.  อ่านเพิ่มเติม

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

               แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

            1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                    2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบของหน่วยงานประจำปี   อ่านเพิ่มเติม  

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

                    1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                    2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  

                          -  แบบฟอร์มที่ 1   อ่านเพิ่มเติม

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT17   หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

                  ไตรมาสที่ 2    การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส4 อ่านเพิ่มเติม

                     2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม

                     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

                      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                      2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                            - แบบฟอร์มที่ 2   อ่านเพิ่มเติม    แบบฟอร์มที่3  อ่านเพิ่มเติม

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

 MOIT18   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน    

                   1. หนังสือแสดงหลักฐานหารจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   อ่านเพิ่มเติม

                    2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน     อ่านเพิ่มเติม      แผนวิเคราะห์ความเสี่ยง  อ่านเพิ่มเติม รูปประกอบ  อ่านเพิ่มเติม

                    3. รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปี พ.ศ. 2566   อ่านเพิ่มเติม

                    4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ   อ่านเพิ่มเติม  

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล   อ่านเพิ่มเติม