MOIT13 - MOIT18

MOIT13   หน่วยงานมีกการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2566 ตามเกณฑ์จริยะณรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

          1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม   

                    2. คำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตนารมณ์  อ่านเพิ่มเติม

                    3. หลักฐานหนังสือแจ้งวียน   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                    4. บันทึกข้อความทราบ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  หนังสือแจ้งเวียนประกาศ   อ่านเพิ่มเติม   รายงานรอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม

                    5. แบบฟอรืมการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม

                รูปถ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์สังกัด อบจ  อ่านเพิ่มเติม  

MOIT14   หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

              1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม    

                    2.  ผังการยืมพัสดุ   อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม ประกาศ สสอ  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

                    3.  แบบฟอร์ม อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม

                    4.  หนังสือแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  แจ้งเวียนประกาศ  อ่านเพิ่มเติม  แจ้งเวียน รพ.สต อ่านเพิ่มเติม

                    5.  ภาพถ่ายกิจกรรม   อ่านเพิ่มเติม

                    6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

MOIT15    หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

             1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม  ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                     2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบของหน่วยงานประจำปี   อ่านเพิ่มเติม  

                     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

                   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน พ.ศ. 2566

                     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯ  อ่านเพิ่มเติม    ประกาศเจตจำนงสุจริต  อ่านเพิ่มเติม   เจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน   อ่านเพิ่มเติม 

                     2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  อ่านพิ่มเติม  

                           -  แบบฟอร์มที่ 1   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               ไตรมาสที่ 2    การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   ไตรมาส4 อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                      2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม   แผน อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                      การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

                       1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                       2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ (รอบ 6 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม     ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน)   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                             - แบบฟอร์มที่ 2   อ่านเพิ่มเติม    แบบฟอร์มที่3  อ่านเพิ่มเติม

                       3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

MOIT17   หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

                  1. บันทึกข้อความ  อ่านเพิ่มเติม   แต่งตั้งคณะทำงาน  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม

                     2. รายงานการประชุม   อ่านเพิ่มเติม     บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม   แผนบริหารความเสี่ยง  อ่านเพิ่มเติม  รูปประชุม  อ่านเพิ่มเติม  หนังสือส่ง อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม  ไตรมาส4  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

                    MOIT18   หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 

                   1. หนังสือบันทึกข้อความ   อ่านเพิ่มเติม

                    2. มาตรการป้องการทุจริต    อ่านเพิ่มเติม      แผนวิเคราะห์ความเสี่ยง  อ่านเพิ่มเติม รูปประกอบ  อ่านเพิ่มเติม

                    3. หนังสือแจ้งเวียน   อ่านเพิ่มเติม

                    4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ   อ่านเพิ่มเติม  

                    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล   อ่านเพิ่มเติม