EB18- EB26

EB18  1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม  2. โครงการ/กิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม  3. ภาพถ่ายกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม  หนังสือเชิญประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุม อ่านเพิ่มเติม   4. บันทึกรับทราบการรายงาน  อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม   Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB19  1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่  อ่านเพิ่มเติม  คำสั่ง อ่านเพิ่มเติม  2. การรวมกลุ่มของชมรม STRONG  อ่านเพิ่มเติม  3. หลักฐานกิจกรรมฯ  อ่านเพิ่มเติม  4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม  อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB20  1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม  อ่านเพิ่มเติม  2. สรุปรายงานการประชุม  อ่านเพิ่มเติม  3. รายงานบทวเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  3.1 อ่านเพิ่มเติม 3.2 อ่านเพิ่มเติม 3.3 อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  4. หลักสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ  อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB21  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ  อ่านเพิ่มเติม  2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานฯ  อ่านเพิ่มเติม   คู่มือแนวทาง อ่านเพิ่มเติม 3. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB22  1.  แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม หลักฐานการจัดประชุม/สมันา/อบรม  อ่านเพิ่มเติม  ขออนุมัติจัด อ่านเพิ่มเติม เชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม  2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  อ่านเพิ่มเติม  3. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบฯ  อ่านเพิ่มเติม  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม

EB23  1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ  อ่านเพิ่มเติม  1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุฦณธรรมของชมรมจริยธรรม   อ่านเพิ่มเติม  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  อ่านเพิ่มเติม    แผน  อ่านเพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินงาน  อ่านเพิ่มเติม แบบติดตามประเมินผล  อ่านเพิ่มเติม  1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปแระจำปี ของหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  แผนจริยธรรม  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  อ่านเพิ่มเติม  3. ภาพถ่ายประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบฯ  อ่านเพิ่มเติม  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม

EB24  1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  1.1 รายงานผลการกำกับติดตาม   อ่านเพิ่มเติม  1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุฦณธรรมของชมรมจริยธรรม   รายงาน อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

EB25  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง    อ่านเพิ่มเติม   2. กรอบแนวทางการตรวจาอบการปฏิบัติงาน   อ่านเพิ่มเติม  2.1 อ่านเพิ่มเติม 2.2 คู่มือ  อ่านเพิ่มเติม 3. หลัฐานการประชุมชี้แจง  อ่านเพิ่มเติม 4. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม  5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม  รายงานผล อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม Print Screen  อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

EB26  1. เนื้อหาแสดงถึงประเภทงานบริการ  อ่านเพิ่มเติม  คู่มืออำนวยความสะดวก อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม  พรบ อำนวยความสะดวก อ่านเพิ่มเติม 2. ภาพประกอบ  อ่านเพิ่มเติม  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  อ่านเพิ่มเติม  Print Screen  อ่านเพิ่มเติม