EB19- EB24

EB19   1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม  อ่านเพิ่มเติม

              2. สรุปผลการประชุม อ่านเพิ่มเติม  รูปประกอบการประชุม  อ่านเพิ่มเติม  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  อ่านเพิ่มเติม

              3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม

              4. หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แผนผังการจัดผลประโยชน์ทับซ้อน  อ่านเพิ่มเติม

              5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB20   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม 

              2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  อ่านเพิ่มเติม   ประกาศ สสอ.สองแคว อ่านเพิ่มเติม

              3. หนังสือแจ้งเวียน  อ่านเพิ่มเติม 

              4. บันทึกรับทราบกำกับติดตาม  อ่านเพิ่มเติม 

              5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

EB21   1. หลักฐานการอบรม  บันทืกข้อความอนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม  โครงการ/แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม  

               2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  อ่านเพิ่มเติม 

               3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม 

               4. รายงานการอบรม  อ่านเพิ่มเติม

                5. ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม 

               6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB22   1. หลักฐานการอบรม  บันทืกข้อความอนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม  โครงการ/แผนงาน  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม

                2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  อ่านเพิ่มเติม

                 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม 

                4. รายงานการอบรม  อ่านเพิ่มเติม

                 5. ภาพกิจกรรม  อ่านเพิ่มเติม  

               6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม 

EB23    1. หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรม STRONG  อ่านเพิ่มเติม    ขอจัดตั้งชมรม  อ่านเพิ่มเติม

                  2. แนวทางการดำเนินกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 

                 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม   STRONG  อ่านเพิ่มเติม

                  4. กิจกรรมสมาชิกของชมรม   STRONG  อ่านเพิ่มเติม

                  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB24   1. บันทึกข้อความลงนาม  อ่านเพิ่มเติม 

               2. ประกาศเจตนารมย์ อ่านเพิ่มเติม 

               3. คู่มือแนวปฏิบัติการฯ  อ่านเพิ่มเติม 

               4. บันทึกแจ้งเวียนประกาศเจตนารมย์  อ่านเพิ่มเติม   ประกาศฯจากจังหวัด อ่านเพิ่มเติม

               5. รายงานกำกับติดตาม (ไตรมาส 4 )   อ่านเพิ่มเติม  ผลกำกับของ สสอ.สองแคว  อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบ  อ่านเพิ่มเติม   ลิงค์การกำกับติดตามฯ อ่านเพิ่มเติม 

               6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม