EB4

1.  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  อ่านเพิ่มเติม

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม

EB5  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  โครงการ   อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม กำหนดการ อ่านเพิ่มเติมรายงานประชุม อ่านเพิ่มเติม รายชื่อประชุม อ่านเพิ่มเติม  ภาพถ่ายประกอบ     อ่านเพิ่มเติม   หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB6  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม   โครงการ   อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม กำหนดการ อ่านเพิ่มเติมรายงานประชุม อ่านเพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม รายชื่อประชุม อ่านเพิ่มเติม  แผนปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม แผนงานโครงการ อ่านเพิ่มเติม ภาพถ่ายประกอบ     อ่านเพิ่มเติม   หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB7  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม   โครงการ   อ่านเพิ่มเติม   หนังสือเชิญประชุม  อ่านเพิ่มเติม   คำสั่ง  อ่านเพิ่มเติม กำหนดการ อ่านเพิ่มเติมรายงานประชุม อ่านเพิ่มเติม รายชื่อประชุม อ่านเพิ่มเติม  แผนงานโครงการ อ่านเพิ่มเติม ภาพถ่ายประกอบ     อ่านเพิ่มเติม   หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB8  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  ข้อสั่งการ อ่านเพิ่มเติม   กรอบแนวทาง อ่านเพิ่มเติม  รายงานผลการติดตาม อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

  EB9  Print Screen รายงาน อ่านเพิ่มเติม ผู้บริหารหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม  นโยบายผู้บริหาร  อ่านเพิ่มเติม   โครงสร้างหน่วยงาน  อ่านเพิ่มเติม   อำนาจหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม  วิสัยทัศน์   อ่านเพิ่มเติม  พรบ อ่านเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  อ่านเพิ่มเติม  ประมวลจริยธรรม  อ่านเพิ่มเติม   ประมวลจริยธรรม ขรก พลเรือน อ่านเพิ่มเติม จรรยาบรรณ ขรก อ่านเพิ่มเติม1.8 ข้อบังคับ สนงอ่านเพิ่มเติมจรรยาบรรณ  อ่านเพิ่มเติม  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ อ่านเพิ่มเ้เติม นโยบายและยุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม แผนการใช้จ่ายประจำปี อ่านเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการร่ายจ่าย อ่านเพิ่มเติม  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา อ่านเพิ่มเติม รายงานผลการร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม   รายงานผลร้องเรียนครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม รายงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  อ่านเพิ่มเติม   แผนจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม   แบบ สขร อ่านเพิ่มเติม มาตรฐานการให้บริการ อ่านเพิ่มเติม  floe chart พัสดุ อ่านเพิ่มเติม  Flo งานสิทธิ อสม. อ่านเพิ่มเเติม Flow chart รับเรื่องร้องทุกข์ อ่านเพิ่มเติม  Flow chart เบิกค่าศึกษาบุตร อ่านเพิ่มเติม Flow chart การซ่อมคอมฯ อ่านเพิ่มเติม  Flow chart ยืมเงินไปราชการ อ่านเพิ่มเติม Flow chart  การทำแผนพัสดุ อ่านเพิ่มเติม Flow chart  การควบคุมพัสดุ อ่านเพิ่มเติม Flow chart การส่งรายงาน506 อ่านเพิ่มเติม Flow chart การจ่ายเงิน อสม. e-pay อ่านเพิ่มเติม Flow chart  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง อ่านเเพิ่มเติม Flow chart  การควบคุมไข้เลือดออก อ่านเพิ่มเติม  Flow chart รายงานการร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม   กระบวนการรับหนังสือ อ่านเพิ่มเติม คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน  อ่านเพิ่มเเติม แผนปฏิบัติงานประจำปี อ่านเพิ่มเติม  แผน 1 อ่านเพิ่มเติม แผน2 อ่านเพิ่มเติม  การกำกับติดตาม 1 อ่านเพิ่มเติม  การกำกับติดตาม2 อ่านเพิ่มเติม  แบบ สขร  อ่านเพิมเติม  มาตรฐานขั้นตอนการอำนวยความสะดวก  อ่านเพิ่มเติม Print screen ep9 อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม