EB4

1.  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  อ่านเพิ่มเติม

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)  อ่านเพิ่มเติม

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น อ่านเพิ่มเติม

EB5  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB6  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB7  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

 EB8  บันทึกข้อความเรียนผู้บริหารทราบ  อ่านเพิ่มเติม  ข้อสั่งการ อ่านเพิ่มเติม   กรอบแนวทาง อ่านเพิ่มเติม  รายงานผลการติดตาม อ่านเพิ่มเติม แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม

  EB9  Print Screen  อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม    อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  อ่านเพิ่มเติม   อ่านเพิ่มเติม  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล  อ่านเพิ่มเติม