ทำเนียบเจ้าหน้าที่

                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว                      วิสัยทัศน์

                        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ                                                ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

         พันธกิจ                     1. พัฒนา รพ.สต. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการ

                                         2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม บูรณาการทุกภาคส่วนฃ                                                                         3. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน                                                                                                     4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

         ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

                                                                   MOPH

                                                 Mastery                  มีวินัย ไฝ่เรียนรู้

                                                                                                             Originality             ผู้สร้างทางสดใส

                                                                                                             People                   จัดวางไวกลางใจ

                                                                                                             Humility                อ่อนน้อมถ่อมตน

                                              บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข

                                                                             1. นายอัชฌาวัฒน์  สมบัติ         ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอสองแคว

                                                                            2.   นายชาญชัย  มหาวัน             ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                                                            3.  นางธัญญารัตน์  ทัศนีมงคญ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
                                                                            4.  นางวรรณวิสา  แก้วพึ่ง           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
                                                                            5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ วิชัยพูนทรัพย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ