ทำเนียบเจ้าหน้าที่

                     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว                      

วิสัยทัศน์

                        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ     

                        ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ         

           1. พัฒนา รพ.สต. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการ

           2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม บูรณาการทุกภาคส่วน

           3. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน               

           4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

                                                  MOPH         

                                      Mastery                  มีวินัย ไฝ่เรียนรู้

                                     Originality             ผู้สร้างทางสดใส

                                     People                   จัดวางไวกลางใจ

                                     Humility                อ่อนน้อมถ่อมตน

บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข

                              1.  นางกฤษดา พรหมวรรณ์        ตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอสองแคว

                              2.  นายชาญชัย  มหาวัน             ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                              2.  นางธัญญารัตน์  ทัศนีมงคญ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

                              3.  นางวรรณวิสา  แก้วพึ่ง            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

                              4.  ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ วิชัยพูนทรัพย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
 
                             5.  นางสาวศุพิสรา ศักดารักษ์     ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
 
                             6.  นายตี้  คำเขื่อน                      ตำแหน่ง  คนสวน