- ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

                         บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

** หมายเหตุ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 เมษายน2564 ณ กลุ่มงานบริหาร สสอ.สองแคว เวลา 09.00น. หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์